Bina yikimi Bina yikimi BiNA YIKIMI 4444 3333 111 222

HİZMETLERİMİZ

Ankraj

ANKRAJ NEDYR?
Bir yapy elemanyny ba?ka bir elemana sabitleme yöntemiyle birlikte çaly?yr hale getirmek.-Betonarme yapylarda çelik donatynyn beton içerisine ba?lanmasydyr.

Ankraj Halatlarynyn Hazyrlany?y ve Zemine Uygulanmasy
   Yapymyna ba?lanan proje do?rultusunda çelik halatlar belli ölçülerde standar uzunlukta kesilerek hazyrlanyr. halatlaryn kök kysmy, e?it aralyklarla bir ayyrycy ve bir birle?tirici ile sabitlenerek birbirilerine sabitlenir. daha sonra ise hazyrlanan halatlar serbest uçu polietilen boru ile izole edilir. Kök bölgeden serbest kysma geçi? özel geçirimsiz malzeme ile izole edilerek, enjeksiyonun serbest bölgeye geçi?i  önlenmi? olur. Ayryca ankraj halat demetine boydan boya bir veya iki adet enjeksiyon maksatly polietilen  boru takylyr. Bu borulardan biri kök bölgesinde e?it aralyklarla delinerek bantlanyr. Bu ?ekilde öngerme demeti hazyrlanmy? olur.
hazyrlanan bu ankraj grubu delgi yapylan zemine yerle?tirilir ve zemine enjeksiyon malzemesi uygulanarak zeminde donmasy ve i?lemesi sa?lanyr.
sistemde donan ve yerle?en ankraj blo?u, zeminle kayna?arak birle?ir, bu birleme sa?landyktan sonra özel makinelerle ankraj zeminde gerdirilerek sistemin tamamen birle?tirilmesi sa?lanyr. bu birle?tirme yüksek basynçla ve kafa plaka denilen malzeme içinde krips denilen özel elemanlarla syky?tyrylarak ve gerdirilerek yapyldy?yndan sistem kesinlikle birle?mesi kesinle?mi? olmaktadyr.

Ankrajlar

Kazyklarda, yüz kaplamasyny tutmak üzere; kaplama, aralyklarla yerle?tirilen ankraj çubuklaryyla (genellikle çelik çubuklar), zemine ba?lanylyr.Bir çubuklu ankraj; 20–30 cm çapynda burgularla (auger), matkap ya da tabanca, gerekirse kaplama borusu da kullanylarak, zeminin delinmesi, deli?in içine çelik çubuklaryn yerle?tirilmesi ve çubuk çevresindeki bo?lu?un (varsa kaplama borusu çekilerek) enjeksiyonla doldurulmasy ile olu?turulur. Enjeksiyon, aktif bölge dy?yndaki uzunlu?a uygulanyr. Ankraj çubuklary, yüz kaplamasyna tespit edilir. Bazy durumlarda, çubu?a ön gerilme verilir. Ankraj çubuklary çekme kuvvetine u?rarken, bu; ankraj çubu?u çevresindeki sürtünmelerle kar?ylanyr.

YAPIM YÖNTEMY:

      Delgi:

      Hidrolik delici vasytasy ile yapylyr ve zeminin özelliklerine göre; auger, rotary, rockbit, matkap, dipten ya da üstten darbeli çekiç kullanylabilir.Auger, toprak ve kil gibi zeminlerde delgi esnasynda malzemelerin dy?a atylmasynda kullanylyr.

      Rotary delgide kuvvet tijlerle kaya veya kil matkabyna iletilerek delme i?lemi yapylyr. Dolgu ve yeralty sulu zeminlerde çökmeyi önlemek için muhafaza borusu kullanylyr.

      Rock Bit delgide takymy, gövde ve konik rulman olu?turur. Delici takym üzerinde elmas uç diye tabir edilen sertle?tirilmi? uçlar vardyr.Darbeli Delgi; sert ve kaya türü zeminlerde kullanylyr. Yki tür uygulamasy vardyr. Birincisikafadan darbe denilen Top Hammer yöntemi. Bu yöntemde zemin tabakalarynyn kendini tutamayyp yykylmasy, dökülmesi ve ankraj yapymyny güçle?tirmesi ya da imkân vermemesi halinde uygulanyr. Di?er darbeli delgi yöntemi, deli?in dibinde çekiç darbesiyle çaly?an Delik Dibi Yöntemidir. Bu yöntem çekiç vasytasy ile zeminin kyrylmasyny sa?lamaktadyr. Her iki yöntemde de, kompresör vasytasy ile üretilen basynçly hava ilekyrylyp ö?ütülen malzeme delikten sürekli dy?ary atylyr.

      Ankraj halatlarynyn Hazyrly?y:

Çelik halatlar projeye göre uygun boyda kesilir ve halatlaryn kök kysmy, e?it aralyklarla bir ayyrycy ve bir birle?tirici ile sabitlenerek olu?turulur. Daha sonra demetin serbest boyu polietilen boru ile izole edilir. Kökten serbest bölgeye geçi? ziftlenerek, enjeksiyonun serbest bölgeye geçi?i  önlenir. Ayryca demete iki adet polietilen boru eklenir

     Enjeksiyon yöntemi:

Sert ve kayalyk zeminlerdeki delgilerde, ankraj demeti delinen deli?in içine yerle?tirilir. Sonra 1. borudan enjeksiyon kuyu dibinden ba?yna do?ru doldurulur. Yki saat sonra 2. delikli borudan patlatma enjeksiyonu yapylyr. Bu hortum emniyet amaçlydyr. Kil zeminlerde delme i?leminden sonra kylavuz boru ile ön enjeksiyon yapylyr.

    Enjeksiyon Harcynyn Bile?imi: 

Kullanylan çimento taze, su ise içilebilecek nitelikte temiz olmalydyr. Suyun içinde organik maddeler bulunmamalydyr. Harcyn içine istenirse kum da konulabilir. Konulan kum ince taneli ve temiz olmalydyr. Çimento harcynyn dayanyklyly?yny etkileyen en önemli ?ey su ve çimento oranydyr. Bu oran 0,40 ile 0,45 arasyndadyr. Harcyn içine ilave katky maddeleri konularak harcyn donma süresi kysaltylabilir.

   Çekme Testi

Ymalaty tamamlanmy? ankraj en az 1 hafta sonra plaksy, kafasy ve kamalary takylarak gerdirmeye hazyr hale getirilir.Ankraj demetinin boyu ku?ak kiri?inden 1 metre dy?aryda olmalydyr. Kriko ile proje yükünün %120’sine kadar gerdirilerek deformasyonlar metre ile okunur ve kaydedilir. Daha sonra proje yüküne dönülerek kitleme yapylyr.

 

Uygulama alanlary

Yksa / Ystinat Duvarlary Güçlendirme

?ev Stabilizasyonu

Kaldyrma Kuvvetine Kar?y Destek

Ankraj’lar ömürlerine göre ikiye ayrylyr. Bunlar; süresi 2 yyldan az olan geçici ankraj’lar ve süresi yapy ömrüne e?it olan kalycy ankraj’lardy.